-rw-rw-r--. 1 set set 200 Feb-05-2018 RG32SUMS
-rw-rw-r--. 1 set set 490 Jan-11-2018 maradns-Q.2018-01-11.1.tar.bz2.asc
-rw-rw-r--. 1 set set 1168100 Jan-11-2018 maradns-Q.2018-01-11.1.tar.bz2