-rw-rw-r-- 1 set set 548 Dec-06-2022 RG32SUMS
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.xz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.gz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.bz2.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 1689895 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 set set 782304 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 set set 1170621 Oct-24-2022 maradns-3.4.06.tar.bz2