-rw-rw-r-- 1 set set 548 Dec-06-2022 RG32SUMS
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.xz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.gz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.bz2.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 1701559 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 set set 789780 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 set set 1174962 Nov-10-2022 maradns-3.4.07.tar.bz2