-rw-rw-r-- 1 set set 548 May-02-2023 RG32SUMS
-rw-rw-r-- 1 set set 488 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.xz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.gz.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 488 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.bz2.asc
-rw-rw-r-- 1 set set 795648 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 set set 1714304 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 set set 1177825 May-02-2023 maradns-3.4.10.tar.bz2